Ontwikkelingsgericht project

The Digital Print: Contemporary Practice, Identification, and Preservation

Looptijd: 
25/07/2015 - 29/07/2015
Organisatienaam: 
Fotomuseum Antwerpen
Projectbeschrijving: 

In juli 2016 organiseerde het Getty Conservation Institute in Los Angeles de masterclass 'The Digital print: Contemporary Practice, Identification and Preservation'. Het Fotomuseum kreeg binnen een internationaal gezelschap de kans om alle aspecten van de digitale print te ontdekken via een theoretische en zeer praktische workshop. Deze workshop werd gegeven door Martin Jürgens (fotorestaurator Rijksmuseum Amsterdam) en door Ryan Boatright (printmaster, Atelier BoBa Parijs). Tijdens deze workshop kwamen tevens diverse tentoonstellingen en collecties met digitale prints aan bod.

Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie

Looptijd: 
15/02/2016 - 30/06/2018
Organisatienaam: 
PXL Hogeschool Limburg
Projectbeschrijving: 

"Hoe kunnen we erfgoed hanteren om multiperspectiviteit in de lerarenopleiding (secundair) onderwijs en in erfgoedorganisaties te faciliteren?" Wat kan erfgoed betekenen, rekening houdend met de huidige superdiverse samenleving? Hoe “meerstemmig” is het erfgoed? Het project “Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit en erfgoededucatie" wil hierop een antwoord bieden.

Mondiaal jazzerfgoed in gemeentelijk verband

Looptijd: 
01/02/2016 - 31/12/2016
Organisatienaam: 
Gemeente Heist-op-den-Berg
Projectbeschrijving: 

Doelstelling van het gehele traject dat de gemeente Heist-op-den-Berg wil doorlopen met de collectie Juul Anthonissen is de volledige ontsluiting en valorisatie van de collectie, en dat met het oog op verschillende doelgroepen. De plannen binnen dit traject, alsook een ruimere situering, worden hieronder beschreven. Slechts voor een beperkt onderdeel wensen we via dit subsidiedossier aan de Vlaamse overheid een extra financiële impuls te vragen. De doelstellingen van dit project – en deze aanvraag – staan gedetailleerd beschreven onder punt 2.4.

Gastvrij Vlaanderen? 65 jaar onthaal van vluchtelingen door het middenveld in Vlaanderen en Brussel

Looptijd: 
23/03/2015 - 31/03/2018
Organisatienaam: 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Projectbeschrijving: 

Het project ‘Gastvrij Vlaanderen?’ (projecttitel) is een erfgoedproject over het onthaal van vluchtelingen door het middenveld in Vlaanderen en Brussel. De doelstellingen van dit project zijn:

OKBV studiereis naar New York

Looptijd: 
10/04/2016 - 16/04/2016
Organisatienaam: 
OKBV
Projectbeschrijving: 

OKBV heeft als doel de werking van individuele kunstbibliotheken te versterken door gezamenlijk oplossingen uit te denken voor collectiebeheerkwesties binnen Vlaamse en Brusselse kunst- en museumbibliotheken. Voor actieve inspiratie en diepgravende kennisdeling ging het OKBV in april 2016 naar New York voor een intensief vijfdaags studiebezoek.

DAKIRA - Herinnering 50 jaar Marokkaanse migratie fase 3

Looptijd: 
01/01/2015 - 31/12/2016
Organisatienaam: 
Federatie van Marokkaanse Verenigingen
Projectbeschrijving: 

In het kader van het drie jarig erfgoedproject 'DAKIRA - Herinnering 50 jaar Marokkaanse migratie' werd in de derde en laatste fase een verplaatsbare tentoonstelling ontworpen die uitgeleend kan worden door verenigingen, scholen en andere organisaties. De 'koffertentoonstelling' is een afgeleide van de grote DAKIRA expo die liep van 2014 tot 2015.

Dakira - 50 jaar Marokkaanse migratie

Looptijd: 
01/01/2014 - 31/12/2014
Organisatienaam: 
Federatie van Marokkaanse Verenigingen
Projectbeschrijving: 

Het erfgoedproject DAKIRA - HERINNERING: 50 jaar Marokkaanse migratie (1964 - 2014) is een ontwikkelingsgericht erfgoedproject dat in 2013 door de Federatie van Marokkaanse Verenigingen werd opgestart om de herdenking van 50 jaar Marokkaanse aanwezigheid in Vlaanderen op een veelzijdige wijze in de belangstelling te brengen. Door dit erfgoedproject te koppelen aan een brede waaier van culturele activiteiten willen FMV en haar partners een brug slaan tussen de Marokkaanse en de brede Vlaamse gemeenschap.

Naar een museum voor Mechelen: try-out tentoonstelling

Looptijd: 
01/07/2014 - 01/07/2015
Organisatienaam: 
Musea & Erfgoed Mechelen (Stedelijke Musea Mechelen)
Projectbeschrijving: 

Naar aanleiding van de verbouwing van het Hof van Busleyden ontwikkelen de Stedelijke Musea Mechelen samen met Erfgoedcel Mechelen een nieuw concept voor de invulling en werking van de Stedelijke Musea. E-land ondersteunt het volledige project, zowel methodisch als inhoudelijk. Deze projectaanvraag focust zich daarom op twee aspecten van dit project: enerzijds de ontwikkeling van een experimentele en participatieve try-outtentoonstelling (werktitel) en anderzijds de evaluatie van die tentoonstelling verwerken in een masterplan voor een vernieuwde werking van de Stedelijke Musea.

Typologering van de in Vlaanderen bewaarde bespannen of door menselijke kracht aangedreven handels- en dienstvoertuigen

Looptijd: 
01/10/2014 - 30/09/2015
Organisatienaam: 
Karrenmuseum Essen vzw
Projectbeschrijving: 

Analoog aan een eerder wetenschappelijk onderzoek naar historische land- en tuinbouwvoertuigen (Karrenmuseum, 2013) inventariseerde en typologeerde het Karrenmuseum in 2015 de in Vlaanderen nog bewaarde historische handels- en dienstvoertuigen. Een belangrijke eerste doelstelling van het project was om een omvattende typologie en hërarchische boomstructuur van deze voertuigen op te stellen. Hiertoe werden 327 voertuigen van 23 erfgoedbewaarders ter plaatse geïnventariseerd, uitvoerig beschreven en uniform gefotgrafeerd.

MAGIS Brugge (fase 3)

Looptijd: 
16/07/2014 - 30/06/2015
Organisatienaam: 
Bruggemuseum
Projectbeschrijving: 

Het project MAGIS Brugge vertrekt van de beroemde kaart van Brugge van Marcus Gerards, een driedimensionaal stadsplan dat in 1561-1562 in opdracht van het stadsbestuur is gerealiseerd. Het historisch belang van de kaart van Gerards voor de kennis van het middeleeuws en 16de-eeuwse Brugge en voor de kennis van het hedendaagse stadsweefsel in de historische binnenstad is nauwelijks te overschatten. De kaart is dan ook de meest bekende, meest gereproduceerde en meest gebruikte historische kaart van Brugge.

“Een ware schat aan studiematerieel”. Ontsluiten en valoriseren van de Collectie Ludwig Burchard van het Rubenianum

Looptijd: 
01/07/2014 - 30/06/2015
Organisatienaam: 
Centrum Rubenianum vzw
Projectbeschrijving: 

Het project ‘Een ware schat aan studiematerieel.’ Ontsluiten en valoriseren van de Collectie Ludwig Burchard, dat op 1 juli 2014 werd aangevat en voor de periode van één jaar door de Vlaamse overheid werd gefinancierd, had als doel deze rijke nalatenschap van Ludwig Burchard – één van werelds meest gerenommeerde Rubenskenners – te inventariseren en te ontsluiten.

Naar een brandend actueel ambacht. Nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden in Vlaanderen en Brussel

Looptijd: 
15/03/2014 - 01/03/2017
Organisatienaam: 
IJzer en Vuur! vzw
Projectbeschrijving: 

Het doel van dit project is stappen zetten om het kunstsmeden als ambacht in Vlaanderen en Brussel blijvend te borgen, zodat het ambacht met beide voeten in de 21ste eeuw staat en maatschappelijk verankerd is. Dit laat zich vertalen in drie concrete doelstellingen:

1) De plaats van het kunstsmeden garanderen in de huidige samenleving

2) De kennis en vaardigheden verbonden aan het ambacht (het immaterieel erfgoed van kunstsmeden) maatschappelijk verankeren

3) De meerwaarde opzoeken van het ambacht voor andere deelsectoren

 

Concreter:

Studiereis naar de VS in het kader van de nieuwe presentatie van M Leuven

Looptijd: 
23/02/2015 - 28/02/2015
Organisatienaam: 
M Leuven
Projectbeschrijving: 

M – Museum Leuven  is nu 5 jaar open en voorziet een nieuwe presentatie van zijn vaste collectie in 2017. De plaats en rol van een collectie is een heikel thema in het hedendaagse museale debat. M wil experimenteren met een nieuw museumconcept waarbij zijn collectie een dynamische plaats inneemt. Zo wil M de presentatie van de collectie inrichten als een laboratorium waarin de bezoeker actief wordt betrokken in het onderzoek. Hiervoor wil M verschillende kunstinstellingen bezoeken die zeer vernieuwend omgaan met en geëxperimenteerd hebben met hun collectiepresentaties.

STUK, een geschiedenis 1977-2015

Looptijd: 
02/07/2014 - 01/07/2015
Organisatienaam: 
STUK Kunstencentrum vzw
Projectbeschrijving: 

Aanleiding voor, en vertrekpunt van, het STUK-erfgoedproject was een door de KU Leuven gefinancierd doctoraatsonderzoek naar de geschiedenis van het Leuvense kunstencentrum uitgevoerd door historica Marleen Brock. Hieruit bleek niet alleen dat de geschiedenis van Stuc/STUK een bijzonder boeiend en levendig verhaal opleverde, maar ook dat zowel de lokale betekenis als de pioniersrol in het Vlaamse kunstenveld nauwelijks te overschatten valt.

TICCIH-Lille region, 2015: Industrial Heritage in the Twenty-First Century. New Challenges

Looptijd: 
07/09/2015 - 11/09/2015
Organisatienaam: 
MIAT
Projectbeschrijving: 

The International Committee For The Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), houdt in Lille (fr) tussen 6 en 11 september, gesponsord door het franse Ministerie van Cultuur en Communicatie, haar 15de internationaal congres. Het heeft als titel: Industrial Heritage in the Twenty-First Century, New Challenges. Het congres wil zowel een balans opmaken van de bestaande toepassingen rond industrieel erfgoed wereldwijd, als nieuwe, duurzame ontwikkelingen ervan in stedelijke herstructureringen promoten.

Paukeslag. Digitaal platform voor levend poëzie-erfgoed

Looptijd: 
01/02/2014 - 01/07/2015
Organisatienaam: 
Poëziecentrum vzw
Projectbeschrijving: 

Paukeslag. Digitaal platform voor levend poëzie-erfgoed is een multimediaal platform voor de ontsluiting van poëzie-erfgoed.

Zowel het poëzie-erfgoed dat uit de werking van literaire organisaties voortkomt als het poëzie-erfgoed dat erfgoedinstellingen verzamelen en deskundig bewaren, wordt via Paukeslag zichtbaar gemaakt voor het grote publiek.

Duiken in de Machine (industriële en agrarische machines in 3D) - Fase 1

Looptijd: 
01/01/2015 - 31/12/2015
Organisatienaam: 
vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Texture
Projectbeschrijving: 

Machinaal erfgoed bewaren en presenteren aan een publiek? Dat kan op verschillende manieren en de creativiteit van de conservator staat hierbij vrij. In een digitaal informatietijdperk is het echter belangrijk om nieuwe bewaar- en ontsluitingsmethodes uit te proberen en toe te passen. Hedendaagse machineconstructeurs staan niet stil als het aankomt op het integreren van efficiëntere productietechnieken. Zo zijn we op een punt gekomen waarbij men geen enkele machine bouwt zonder deze eerst nauwkeurig in een 3D CAD pakket uit te tekenen.

Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea

Looptijd: 
01/10/2014 - 30/09/2016
Organisatienaam: 
Universitiet Antwerpen
Projectbeschrijving: 

Dit project wil een denkkader creëren betreffende studiecollecties en ‘best practices’ uitwerken over hoe men met dergelijke studiecollecties moet omgaan. Het centrale probleem dat zich stelt is hoe men met dergelijke collecties op een juridische, deontologische en beheersmatige manier moet omgaan. De aanpak voor ontsluiting zal verschillen voor een studiecollectie binnen een museale context van deze voor een studiecollectie binnen een onderwijsinstelling.

Pop Up expo - D.F.F. - Diamond Friends Forever

Looptijd: 
03/07/2013 - 27/08/2013
Organisatienaam: 
Diamantmuseum Provincie Antwerpen
Projectbeschrijving: 

"Diamond Friends Forever" is/(was) het Pop-Up Diamantmuseum, dat doorgaat in jongerencentrum Kavka (Oudaan 15, Antwerpen) van 3 juli tot en met 27 augustus 2013.

Miras 50, 50 jaar Turkse aanwezigheid in Vlaanderen

Looptijd: 
01/02/2013 - 31/01/2014
Organisatienaam: 
Unie van Turkse Verenigingen
Projectbeschrijving: 

Het project “Belgische Turken 50 jaar in Vlaanderen (1964-2014)” focust op het erfgoed van Turkse migranten in Vlaanderen, sinds de komst van de eerste generatie migranten van Turkse afkomst in België midden de jaren ’60 tot nu. De 50° verjaardag van het Belgisch-Turks arbeidsverdrag in 1964 vormt de ideale aanleiding om het erfgoed van deze nieuwe Belgen in kaart te brengen en het verder te verwerven, ontsluiten en presenteren in samenwerking met Vlaamse erfgoedorganisaties (Amsab-ISG, FARO, enz.).

Inventarisatieproject Collectie Mobiel Erfgoed - Tram en Bus, fase 3: het archief van het Openbaar Stads- en Streekvervoer in Vlaanderen

Looptijd: 
06/01/2014 - 30/09/2014
Organisatienaam: 
META vzw
Projectbeschrijving: 

In het derde gedeelte van dit driefasige inventarisatieproject was de wetenschappelijke inventarisatie van de in het Vlaams Tram- en Autobusmuseum (VlaTAM) en de externe bewaarplaats in het premetrostation Sport bewaarde archieven en documentaire verzamelingen voorzien.  

Via de wetenschappelijke inventaris wil META meer onderzoekers aantrekken tot de archieven van de buurtspoorwegen. De leeszaalwerking binnen het Vlaams Tram- en Autobusmuseum werd hiervoor uitgebreid.

Volgende collecties en archieven werden onderscheiden:

Inventarisatieproject Collectie Mobiel Erfgoed – Tram en Bus; fase 2

Looptijd: 
23/05/2011 - 22/05/2012
Organisatienaam: 
META vzw
Projectbeschrijving: 

Fase II van dit driefasige inventarisatieproject was voorzien voor de inventarisatie en registratie van de ca. 5.000 reserveonderdelen van de historische rijtuigen in de collectie (trams en autobussen), bewaard in Weelde. META stond, als enige erfgoedinstelling in België en buurlanden die een collectie wisselstukken voor rollend materieel beheert, van meet af voor een grote uitdaging.

Boekensteun

Looptijd: 
01/01/2013 - 30/04/2014
Organisatienaam: 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Projectbeschrijving: 

De noden in Vlaamse erfgoedbibliotheken voor de preservering, conservering en restauratie van hun bewaarcollecties zijn hoog en de huidige middelen te klein om hieraan te voldoen. In deze tijden van economische crisis en budgetaire krapte is er dan ook de (interne) vraag en de (externe) verwachting om alternatieve financiering te zoeken. Dit gaat hand in hand met het feit dat deze instellingen als jonge sector nog op zoek zijn naar een breder maatschappelijk draagvlak voor hun cultureel-erfgoedwerking.

Jean Linden, crossmediaal figuur in de negentiende eeuw (fase 1)

Looptijd: 
01/09/2013 - 31/08/2014
Organisatienaam: 
Plantentuin Universiteit Gent
Projectbeschrijving: 

Jean Linden (1817-1898) trok als Belgische botanicus in 1835 naar Zuid-Amerika. Hij verbleef onder meer in Brazilië, Mexico en Cuba. Tijdens zijn expedities was hij op jacht naar nieuwe soorten om deze in cultuur te brengen en hun natuurlijke groeiomstandigheden te onderzoeken. Hiermee was hij één van de grondleggers van de commerciële teelt van tropische orchideeën in Europa. Jean Linden introduceerde honderden tropische planten in België. Hij was de stichter en overnemer van een aantal bloeiende plantenkwekerijen en auteur van toonaangevende werken.

Gender@war : mannen en vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog

Looptijd: 
01/07/2014 - 30/06/2015
Organisatienaam: 
Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis
Projectbeschrijving: 

Dit project beoogt de realisatie van een drietalige cultuurhistorische tentoonstelling in het BELvue-museum (Brussel) over genderspecifieke ervaringen van mannen en vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog en over de manier waarop de oorlog het maatschappelijke debat over de plaats van vrouwen en mannen in de samenleving beïnvloedde (België en buurlanden). Het is een thema dat in de herdenkingen weinig aan bod komt, waarover de voorbije jaren veel vernieuwend historisch onderzoek gebeurde en dat een breed publiek zal aanspreken.