educatie

Inspirerende ontmoeting met Mark Mieras

"Cultuur is een slijpsteen voor de geest. Het daagt de hersenen uit om sleutelvaardigheden te ontwikkelen zoals zien, luisteren, reflectie, aandacht, experiment, creativiteit, verhalen vertellen en passie. Stuk voor stuk vaardigheden die van doorslaggevend belang zijn in een samenleving die steeds sneller verandert. In een wereld ook met een overkill aan informatie. Een flexibele samenleving vergt mensen met flexibele hersenen. Hersenen die zichzelf en hun wereld telkens opnieuw kunnen uitvinden. Die  fundamentele vaardigheid is waar kunsteducatie over gaat." Mark Mieras

Conferentie Erfgoed & Games: level 2

Op 29 november e.k. brengt de conferentie ‘Erfgoed & Games Level 2’ een aantal (internationale) best practices in stelling.

Games – online, offline en als app – zijn hotter dan ooit  in de cultureel-erfgoedsector. Vreemd, want wat met de complexiteit van de (historische) interpretatie, de duiding en de context van de ‘grondstof’ waarmee deze sector doorgaans werkt – archiefmateriaal, historische kunst- en andere voorwerpen, getuigenissen, tradities en technieken? Is dat wel compatibel met zoiets lichtzinnigs als games ?

Oproep projecten Educatief Werk Departement Sociale School Heverlee KH Leuven

Elk jaar gaan studenten Bachelor Sociaal Werk van het Departement Sociale School Heverlee (KH Leuven) aan de slag met projectopdrachten van organisaties uit de sociale sector. Het gaat om het uitwerken van een educatieve activiteit over een onderwerp van ongeveer 1 dagdeel voor een door de opdrachtgever bepaalde doelgroep. De projecten worden gerealiseerd in de periode tussen eind september en eind januari onder begeleiding van een docent en met ondersteuning van de organisatie.

Symposium Internationale Week van de Kunsteducatie UNESCO

UNESCO heeft de vierde week van mei uitgeroepen tot Internationale Week van de Kunsteducatie. De Nederlandse Nationale UNESCO Commissie en Cultuurnetwerk Nederland organiseren daarom een symposium, in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Jeugdcultuurfonds.

Onderzoeksrapport Apestaartjaren 4 over jongeren & nieuwe media

Vorige week werd in de Gentse Vooruit het onderzoeksrapport Apestaartjaren 4 voorgesteld. Dit onderzoek over nieuwe media bij kinderen en jongeren bevroeg van oktober 2011 tot april 2012 286 kinderen (9-12 jaar) en 1.495 jongeren (12-18 jaar) over hun mediabezit, mediagebruik en attitudes tegenover media.


TRACKOREE

Van 19 tot 22 juni organiseert Mooss TRACKOREE, een internationaal seminarie voor jonge museumprofessionals actief in publiekswerking voor een kinder- en jongerenpubliek.

Afsluiting van de opleiding 'Erfgoed en onderwijs' | Erfgoed en omgevingsonderwijs

Het Expertisecentrum Erfgoededucatie van de lerarenopleiding KATHO campus Tielt biedt een jaarlijks terugkerende opleiding 'Erfgoed en onderwijs' aan over erfgoededucatie voor kinderen en jongeren. Deze opleiding is bedoeld voor mensen uit het onderwijs én voor educatieve medewerkers van cultuur- en erfgoedinstellingen die handvaten zoeken om met erfgoededucatie te starten of die al projecten rond erfgoededucatie opzetten en hun visie willen verruimen.

Kunstfactor | Conferentie Kunsteducatie 21e eeuw

Op 10 mei organiseert Kunstfactor i.s.m. het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming de conferentie Kunsteducatie 21e eeuw. Over de invloed van interdisciplinariteit en technologie en wat dit betekent voor de buitenschoolse kunsteducatie in Nederland en Vlaanderen.

Hybride kunstenaars – hybride kunsteducatie

Lerarenopleiding en cultuur in dialoog

Wil u de toekomstige leraar nog beter voorbereiden op zijn taak als cultuuroverdrager? Wil u meer samenwerking tussen culturele partners en lerarenopleidingen? Wil u in de lerarenopleiding werken aan een structurele inbedding van cultuureducatie? Zou u graag vakoverstijgend aan de slag gaan maar weet u nog niet goed hoe u dit best aanpakt? Vindt u dat de kunstenaar zelf de passie voor cultuur in de student moet aanwakkeren?

Onderzoek in cultuureducatie

‘Een plaats bieden waar onderzoekers in de kunst- en cultuureducatie elkaar leren kennen, elkaars werk bespreken en in alle openheid met elkaar kunnen discussiëren.’ Met die wens organiseert Cultuurnetwerk Nederland jaarlijks de Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie. In 2012 vindt de zesde editie plaats, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Doelstelling
Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden nemen kennis van elkaars werk, over de grenzen van vakgebieden en faculteiten heen.

Programma

Dag van de Cultuureducatie 2012

Op donderdag 7 juni 2012 vindt in Amsterdam de achtste editie plaats van de Dag van de Cultuureducatie. Centraal staat het thema samenwerking.

De dag is gericht op iedereen die betrokken is bij cultuureducatie: educatiemedewerkers, programma- en beleidsmakers en directies van culturele instellingen, leerkrachten en management van scholen en andere geïnteresseerden in cultuureducatie. Op het programma staan keynotes,  themasessies en inspirerende voorstellingen.

generations@school

Kinderen die ouderen ontmoeten, zouden tot een beter begrip komen van ‘tijd’. Want dergelijke ontmoetingen geven kinderen persoonlijke aanknopingspunten met historische ankerpunten. Althans, zo omschrijft het Europese project ‘generations@school’ een van de educatieve meerwaarden van het initiatief.


Wat verwacht men van een conservator-restaurator?

Naar aanleiding van haar jaarlijkse algemene vergadering nodigt C/R Forum, de Vlaamse vereniging van conservators-restaurators, u uit voor de reflectie- en discussienamiddag 'Wat verwacht men van een conservator-restaurator'?'

Diverse talents for the future of Europe | Strengthening Europe through civil grassroots initiatives in education

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties bijdragen aan een sterkere sociale cohesie in Europa? Deze internationale conferentie van Fedactio met diverse partners, op 5 en 6 maart in Brussel, besteedt aandacht aan het educatieve beleid nodig om de Europa 2020-doelstellingen te behalen. Ook aan de vraag hoe alle jongeren, ook degenen uit immigratie, de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan de toekomst van Europa.

Focusdag kunst- en cultuureducatie

Deze sessie geeft een overzicht van drie jaar beleidsvoorbereidend werk in verband met kunst- en cultuureducatie: de onderzoeksresultaten van professor Anne Bamford, de adviezen van de commissie cultuur-onderwijs en de commissie die de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs voorbereidt, nieuwe maatregelen van de minister van Onderwijs en de Canon Cultuurcel. Voor het lokale cultuurbeleid zijn de educatieve platforms belangrijk: hoe vraag en aanbod van scholen en culturele instellingen op elkaar afstemmen?

Vacature: HELD (m/v)

Onderdeel campagnebeeld Vacature: HELD (m/v)

Erfgoeddag 2012, op zondag 22 april, staat in het teken van helden. Helden zijn een bron van inspiratie en van irritatie. Naast persoonlijke helden in onze nabije omgeving lanceert Hollywood elke week een nieuwe held. Wat zeggen deze helden over ons en onze maatschappij? Wat betekent het om iemand op een voetstuk te zetten? En welke motivatie zit daarachter?


Vormingsaanbod Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen

Wie op zoek is naar cursussen en voordrachten over familiegeschiedenis in ruime zin (genealogie, paleografie, heraldiek, lokale geschiedenis ...) kan ook dit voorjaar weer een keuze maken uit het uitgebreide vormingsaanbod van Familiekunde Vlaanderen. Het aanbod wordt gespreid over alle Vlaamse provincies en is zowel toegankelijk voor beginners als voor gevorderden.

Herinneringseducatie: getoetst!

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie  organiseert voor de vierde keer op rij een studiedag. U bent van harte welkom op 20 maart 2012 in het Hendrik Consciencegebouw, departement Onderwijs, te Brussel. De recent ontwikkelde toetssteen vormt de rode draad doorheen deze studiedag. De twaalf infosessies zijn ingedeeld volgens de drie aspecten van  kwaliteitsvolle herinneringseducatie. Kies per aspect de infosessie die u het meest boeit.

Programma

8.45 uur: Onthaal met koffie en thee

Groeien in cultuur | Meer aandacht voor cultuureducatie

Kinderen in het museum

Op 24 januari vond in Antwerpen de Dag van de Cultuureducatie plaats. Het centrale thema dit jaar was 'Wie ben ik? Opstand en Cultuur'. In de aanloop naar deze studiedag keurde de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet de Conceptnota Cultuureducatie Groeien in cultuur goed. Centraal in de nota staat een meer transversale beleidsaandacht voor cultuureducatie.

Nieuwe media voor publiekswerking

QRcode MUHKA

Op woensdag 18 januari organiseerde BAM een studienamiddag rond het thema ‘publiekswerking en nieuwe media’, gericht op educatiemedewerkers van musea en beeldende kunstorganisaties. Het M HKA fungeerde als gastlocatie. Tom Klaassen van het bedrijf 10to1 gaf een overzichtje van mobiele toepassingen die vandaag de dag regelmatig gehanteerd worden in een museale of erfgoedcontext.


Allemaal op papier | Archieven en educatie

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de Burgerlijke Stand in Nederland ontwikkelden enkele archieven een digitaal onderwijsproject. Door middel van de website www.allemaaloppapier.nl kunnen leerkrachten van de laatste graad van het basisonderwijs en eerste graad van het middelbaar onderwijs het thema burgerlijke stand in de klas behandelen aan de hand van acht thema’s: namen, burgerlijke stand, franse tijd, beroepen, leeftijden, migranten, akten en stamboom.


Meeleefdag 2012 opleiding Conservatie / Restauratie Artesis Hogeschool

Wil je de opleiding C/R van Artesis Hogeschool nog beter leren kennen dan kan dat op woensdag 18 april 2012. Je kan een hele dag meelopen in een van de studio’s binnen de opleiding. Hierdoor krijg je een klein inzicht in wat er allemaal gebeurt in zo’n 'verkorte' lesdag practicum. Je draait mee met enkele van de studioactiviteiten en doet zelf ook een aantal handelingen.

Artesis Hogeschool verdeelt de meelopende studenten gelijk over alle studio’s.

Programma

8.30 - 9.00 uur: aankomst

Avondprogramma Dag van de Cultuureducatie: snel inschrijven (bis)

De jaarlijkse Dag van de Cultuureducatie sluit naar eigen zeggen opnieuw af met een open en tegendraads avondfestival waar woorden, beelden én muziek een ander licht werpen op het thema van de dag. Op het programma staan An Pierlé, Bernard Dewulf, Barend van Heusden, Marieke Dilles, Koenraad Tinel, Mamaza & Stijn Vranken. Er zijn nog (gratis) plaatsen vrij voor dit evenement in deSingel op 24 januari 2012. Inschrijven kan via CANON Cultuurcel.


Opleiding ‘Erfgoed en Onderwijs’: snel inschrijven!

Het expertisecentrum Erfgoededucatie van de lerarenopleiding KATHO (Tielt) biedt in 2012 opnieuw de opleiding ‘Erfgoed en Onderwijs’ aan. Gedurende acht contactdagen – van februari tot mei – kunnen zowel leerkrachten als medewerkers van cultureel-erfgoedorganisaties zich in deze opleiding helemaal toeleggen op zowel theoretische achtergrond als methodieken met betrekking tot erfgoededucatie. Voor erfgoedmedewerkers is deelname aan een dergelijke opleiding een gelegenheid bij uitstek om bruggen te bouwen naar het onderwijs.