visieontwikkeling en reflectie

ARTopia. Bruispartij met Airan Berg en Tuur Florizoone over kunstenaars als motoren van sociale verandering

Kunnen kunstenaars motoren zijn voor sociale verandering? En hoe grijpen zij in op het leven van jonge mensen? Dat zijn de kernvragen waarover Airan Berg op 14 mei met ons van gedachten wisselt. Airan staat samen op het podium met Tuur Florizoone, die alle registers van zijn accordeon opentrekt en letterlijk en figuurlijk inspeelt op wat Airan poneert. Aansluitend kunnen zij die willen nog in gesprek gaan met een aantal kunstenaars die bewust inzetten op sociale verandering.

Airan wie?

Luchtkastelen aan de Noordzee?

Een groot nieuw maritiem museum in Oostende? Hoe zou dat er kunnen uitzien? Die oefening maakten een groep jonge aanstormende talenten in de architectuur. Zaterdagmiddag 15 februari 2014 vond een debat plaats over de negentien voorstellen: luchtkastelen aan de Noordzee of bruikbare ideeën voor een museum? Marc Jacobs van FARO nam deel aan het debat, samen met Marc Martens, Eric Van Hooydonck en Karel Vanackere. Een videoverslag vindt u hier.

Rijksarchivaris publiceert standpunt over maatschappelijke betekenis van archieven

Karel Velle, de Algemeen Rijksarchivaris, publiceerde onlangs de bijdrage Archieven, politiek en de burger in de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België, kortweg KVAB. Dit standpunt handelt over de relevantie van archieven, over de wijze waarop diverse maatschappelijke actoren met archieven omgaan en over de ideologische, politieke en sociaal-culturele betekenis van archieven.


Balans en perspectief. Studiedag en boekvoorstelling over academisch erfgoed in Vlaanderen

Het academisch erfgoed van de Vlaamse universiteiten werd de voorbije jaren doorgelicht door het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed, een samenwerking tussen KU Leuven, UGent, VUB en UA. Het project bracht heel wat interessante feiten aan het licht over de aard, toestand en waarde van deze weinig gekende collecties. De resultaten van het project werden nu samengebracht in de publicatie Balans en perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen.

Laat uw stem horen tijdens Tournée Museale (volzet)

tournee museale
Iedereen weet dat de maatschappij volop verandert. Maar veranderen de musea mee? Met andere woorden: waar staan musea vandaag de dag in Vlaanderen en Brussel (voor)? Wat zijn de noden en kansen? Welke verantwoordelijkheden hebben musea zelf en wat is de rol van politici en beleidsmakers? Prangende vragen, zeker in het licht van de nieuwe beleidsperiode.

Erfgoedarena | Queering the collection. Homo-emancipate in erfgoed

Moeten erfgoedinstellingen actief aan homo-emancipatie bijdragen? Musea kunnen door eigentijds verzamelen aandacht aan de LHBT-gemeenschap geven of pink trails in bestaande collecties aanleggen, zoals het British Museum in 2009 deed. Of activistisch historische figuren outen zoals koning Willem II, verzamelaar Abraham Bredius, componist Tsjaikowski, cabaretier Wim Sonneveld. Maar misschien zijn de belangenorganisatie zoals het COC en de erfgoedinstelling het IHLIA daartoe zelf veel beter in staat?

Studiedag 'Herbestemming kerken'

Het Kerkenplan van minister Bourgeois heeft een denkoefening op gang getrokken over de huidige en toekomstige functie van religieuze gebouwen. Uiteraard gaat dat over kosten en wie daarvoor moet betalen. Maar ook en vooral over wat de kerk voor u in uw leven en lokale leefgemeenschap betekent. Traject vzw organiseert hierover een studie/ontmoetingsdag.

Cultuurmarketing. Over hoe het is en zou kunnen zijn

Vloek of zegen

Tijdens een druk bijgewoonde namiddag stelde FARO zijn inspiratiegids marketing voor erfgoedinstellingen en -organisaties Vloek of zegen voor. In deze brochure vindt u informatie over (cultuur)marketing, een stappenplan om zelf een strategisch marketingplan op te zetten en concrete tips & tricks. De brochure is enkel digitaal beschikbaar, en kan gratis gedownload worden. Om de lancering van de inspiratiegids enige luister te geven nodigden we ook een aantal externe sprekers uit. Zij brachten bijwijlen snedige en confronterende, maar tegelijkertijd altijd inspirerende bijdragen.


Jonge architectuur aan zee | Denkoefening maritiem museum

Een groot nieuw maritiem museum in Oostende? Hoe zou dat er kunnen uitzien? Die oefening maakten een groep jonge aanstormende talenten in de architectuur. De negentien resultaten van hun werk zijn momenteel te zien in Oostende. Zaterdagmiddag 15 februari vindt een debat plaats over de voorstellen: luchtkastelen aan de Noordzee of bruikbare ideeën voor een museum? Marc Jacobs van FARO neemt eraan deel.

Meer informatie vindt u hier

Introductiecursus cultureel-erfgoedwerker: laatste plaatsen

FARO organiseert dit voorjaar opnieuw een introductiecursus om startende erfgoedwerkers te gidsen doorheen de structuren, doelstellingen en methodes van het cultureel-erfgoedwerk in Vlaanderen. In deze cursus staan we stil bij actuele tendensen in het denken over erfgoed, de uitgangspunten van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, de structuren van het cultureel-erfgoedveld en de basisprincipes van organisatieontwikkeling.


Hoe kunnen musea, archieven en erfgoedbibliotheken diversiteit structureel aanpakken?

Hoe kan een erfgoedinstelling ervoor zorgen dat ze ook relevant wordt voor andere dan de traditionele doelgroepen? Het is een uitdaging waarmee veel archieven, musea en erfgoedbibliotheken worstelen. De realiteit is immers dat de aandacht voor de niet-traditionele doelgroepen, zoals etnisch-culturele minderheden of mensen met een beperking, vaak blijft steken bij een occasioneel project dat ‘erbij komt’ wanneer er eens extra middelen voorhanden zijn.


Niet van gisteren. Heemkunde in theorie en praktijk

cover Tijd-Schrift

Zopas verscheen het jongste nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van heemkunde gisteren, vandaag en morgen.

‘Wat is heemkunde?’ Met dit artikel van Jozef Van Overstraeten opende in 1942 de eerste aflevering van Heemkunde (V.T.B.), de onrechtstreekse voorloper van Ons Heem en dus ook van Tijd-Schrift. De heemkundige beweging in Vlaanderen stond toen nog in haar kinderschoenen, maar draagt ondertussen al een hele geschiedenis met zich mee. De talloze heemkundigen die zich inzetten voor het lokale erfgoed houden die geschiedenis tot op vandaag levend. Toch is er ook heel wat veranderd, niet in het minst door de vele evoluties die de maatschappij en de erfgoedsector doormaakten. Dat maakt dat de vraag van Van Overstraeten meer dan 70 jaar later nog steeds actueel is.


Erfgoed en zaken 2014

Erfgoed en zaken

Ook in 2014 biedt FARO een uitgebreide waaier van opleidingen aan onder de noemer 'Erfgoed en Zaken', bedoeld om de zakelijke competenties van erfgoedwerkers te versterken.

Na een eerste, succesvolle reeks van ‘Erfgoed en zaken’ in de eerste jaarhelft van 2013, volgen er nu vormingsmodules over:

Sessie 5 | Presentaties praktijkcases

Net als in de vier voorgaande sessies staat het leren van elkaars inzichten en praktijken ook hier centraal. Bij de opstart van de vormingscyclus kreeg u de opdracht om in het kader van de opleidingsonderdelen een project uit te werken, dat aansluit op uw professionele context. Tijdens deze slotsessie presenteert u uw project aan een ‘klankbordjury’. De bedoeling? Uw aanpak verder optimaliseren in functie van de feedback.

Sessie 4 | Van plan naar praktijk

Wat zijn goede voorbeelden van strategisch management in publieke organisaties? Waarin zit hun kracht? En hoe wordt die vertaald in het marketingplan? Eens u het marketingplan hebt, hoe kunt u dit dan vervolgens succesvol implementeren en opvolgen in uw organisatie?

Programma

  • De stappen voor de implementatie en evaluatie van een ‘marketingplan’
  • Evalueren: wat is de ROI m.b.t. communicatie, events, dienstverlening …
  • Publieksonderzoek: het meten van ‘bezoekerstevredenheid’ en ‘bezoekersfierheid’?


Doelstellingen:

Sessie 3 | Van bedrijfsmodel naar strategisch marketingplan

We denken tijdens deze sessie na over waarom en welk bedrijfsmodel het best geschikt is voor erfgoedorganisaties en de wijze waarop dit kan omgezet worden in een strategisch marketingplan. Welke informatiebronnen heeft u daarvoor nodig? Hoe kunnen we materiaal op een consequente en een duurzame manier verzamelen? En hoe maken daar dan efficiënt gebruik van?

Sessie 2 | Marketing, ook voor ù!

Kopen en verkopen is zoveel meer dan het spel van vraag en aanbod. Beide activiteiten zijn van alle tijd en werelden. Maar hoe kunnen we succesvolle, bewezen marketinginzichten uit de profitsector vertalen naar erfgoedinstellingen, zonder de eigenheid van onze sector uit het oog te verliezen? Waarom zijn mensen geïnteresseerd in de ‘diensten’ van het museum, het archief, de erfgoedbibliotheek, de erfgoedcel, de heemkundige of familiekundige kring? En hoe kunnen we die motivatoren beter doen renderen?

Sessie 1 | Marketing voor iedereen!

Als we het over marketing hebben, waarover gaat het dan precies? Deze eerste sessie bakent het terrein af. We stellen eerst scherp op een aantal inzichten en processen in de marketing. Daarnaast gaan we dieper in op een aantal essentiële, praktische instrumenten om een zowel markt- als klantgericht aanbod uit te werken. Daarbij houden we ook heel duidelijk voor ogen welke specifieke voorwaarden en omstandigheden er zijn in de erfgoedsector, gaan we dieper in op uw vragen en uitdagingen en serveren we ook een aantal best practices uit binnen- en buitenland.

Lancering ‘Vloek of zegen? | Inspiratiegids voor het toepassen van marketing in de cultureel-erfgoedsector’

De drempels om marketing daadwerkelijk toe te passen in de cultureel-erfgoedsector zijn divers. Vaak wordt marketing weggezet als ‘overbodig’, ‘bedreigend’ of ‘onverenigbaar met de ziel van onze sector’. Marketing zou immers de deur voor de 'uitverkoop' en 'nivellering' wagenwijd opengooien. Goeie voorbeelden van erfgoedinstellingen (die ervoor uitkomen dat ze met marketingtechnieken vooruitgang boeken) zijn bovendien schaars in ons land. Vaak wordt marketing dan ook nog eens gereduceerd tot verkoopscommunicatie, of een vorm van veredeld office management.

Introductiecursus cultureel-erfgoedwerker

Met de introductiecursus cultureel-erfgoedwerker gidst FARO startende erfgoedwerkers doorheen de structuren, doelstellingen en basisprincipes van het cultureel-erfgoedwerk in Vlaanderen. Elke dag bestaat uit een overwegend theoretisch gedeelte in de voormiddag en een praktijkgericht onderdeel (workshop, praktijkvoorbeeld, oefening) in de namiddag.

Vijf archivarissen, vijf stellingen: Archieven 2020 Open Forum

In de aanloop naar Archieven 2020 Open Forum op 5 december stuurden vijf archivarissen ons een stelling. Hun stellingen geven ons een idee over de toekomstverwachtingen die er leven bij archivarissen én welke richtingen het archiefbedrijf uitgaat.  

“Is er nog een archivaris in 2030?”
Leen Van Dijck, Directeur Letterenhuis

“Samenwerking in archiefland: mag het ietske meer zijn aub? We weten nu stilaan wat het lot van eilandjes in de 21ste eeuw zal zijn…”
Willy Van de Vijver, Stadsarchivaris Mechelen


Conferentie Mainstreaming diversiteit. Structurele aanpak van diversiteit bij cultureel-erfgoedorganisaties

Mainstreaming zorgt ervoor dat diversiteit, in de meest brede betekenis, automatisch onderdeel uitmaakt van de reguliere werking van archieven, musea en erfgoedbibliotheken. Dit betekent dat de aandacht voor de ‘niet-traditionele’ doelgroepen, zoals etnisch-culturele minderheden of mensen met een beperking, niet beperkt blijft tot een occasioneel project dat ‘erbij komt’ wanneer er extra middelen voorhanden zijn.


Musea: plekken van twijfel

De Leeswolf
In De Leeswolf van november vindt u de neerslag van een gesprek over de rol van musea voor hedendaagse kunst. Alvast een voorsmaakje:
 
"De museum- en kunstwereld beweegt. Is dat zo? En in welke richting dan? Op 27 september jongstleden kregen onze musea het nieuws dat de beloofde budgetverhoging er niet kwam, integendeel: sommige instituten zullen minder krijgen voor de Vlaamse beleidsperiode 2014-2018.

Erfgoed en het plattelandsbeleid

Wetten en verdragen geven erfgoed zijn plaats in de maatschappij. Naast bescherming en borging horen publiekswerking en ontsluiting erbij. Tastbaar en niet-tastbaar erfgoed spelen een belangrijke rol in de beleving van het platteland. Het is vooral de alledaagse cultuur, die interesse en steun opwekt om een werking rond erfgoed uit te bouwen. In het beleid voor het platteland, o.a. in het PDPO III, staat de opwaardering van het ruraal en agrarisch erfgoed op een prominente plaats.