visieontwikkeling en reflectie

Connecting Collections | Conferentie Universeum

De jaarlijkse conferentie van Universeum, het Europese netwerk rond academisch erfgoed, wordt volgend jaar in Nederland georganiseerd. De bijeenkomst, met als centraal thema 'Connecting Collections', zal van 9 tot 11 juni 2016 plaatsvinden aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Tot 28 februari kunnen voorstellen voor papers ingediend worden.

De uitdaging van leiderschap: groeien in de rol van teamleider

“Een uniek traject dat zich specifiek richt op problemen en knelpunten rond leiderschap in de culturele sector!” “Zeer toegankelijke opleiding met veel ruimte voor de eigen vragen en casussen. Ook binnen de opleidingsdagen was er vanuit de lesgevers heel wat flexibiliteit”

U merkt het, de deelnemers van vorig jaar waren erg enthousiast over het leiderschapstraject 'De uitdaging van het leiderschap'. Voldoende reden dus voor FARO, LOCUS en SOCIUS om dit traject in 2016 te herhalen.

The end of postwar

Het einde van de politieke en maatschappelijke consensus die in Europa na de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog ontstond, is het thema dat centraal staat in het Denkersprogramma dat op initiatief van de Klasse van de Menswetenschappen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten tot stand kwam. Die door christen-democraten en sociaal-democraten, Tories en Labour gedragen consensus hield een streven naar meer gelijkheid in: de Europese staten moesten welvaartstaten worden, met meer toegang tot goed onderwijs en betaalbare behuizing.

Museum Leadership Conference, deel 3 | Het duurzaam museum kan niet aan de zijlijn (blijven) staan

Climate Change Museum in NYC

Het ‘duurzaam museum’ stond centraal op de Museum Leadership Conference in Washington DC. Ik signaleerde hier eerder al dat veel sprekers dit thema op een heel ‘morele manier’ interpreteren. Met andere woorden: de visie van het museum, de rol die het wil spelen in de samenleving en hoe het met beide voeten stevig in die maatschappij staat, letterlijk de ‘morele rol’ die het museum wil opnemen: daar gaat het om.


Museum Leadership Conference, deel 2 | The Essential Museum

Civilizing The Museum door Gurian Heumann

Op de eerste dag van de Museum Leadership Conference in Washington DC was Elaine Gurian Heumann de keynotespreker. Deze dame is bijna 80, maar dat zou je haar echt niet nageven. Haar uiteenzetting is sprankelend, enthousiasmerend en humoristisch. Gurian Heumanns ideeën zijn zowel fris als overtuigend. Doorheen haar hele carrière en leven (voor haar lopen beide door elkaar), is het haar uitgangspunt dat “musea en hun inhoud het collectief bezit van mensen zijn.” In deze tweede blog over de conferentie ga ik dieper in op haar inzichten.


The museum. A living laboratory

Op 15 december organiseert M Leuven, in samenwerking met UCL Qatar en KU Leuven-HIVA een engelstalige conferentie, met internationaal gerenommeerde sprekers.

Uit de uitnodiging:

VNODIA 2015 | Industrieel erfgoed internationaal: (on)macht van verenigingen en vrijwilligers

Ook het industrieel erfgoed is onderworpen aan allerhande vormen en aspecten van de globalisering van onze samenleving. Dat was zo al tijdens voorbije eeuwen toen technieken, machines en uitrustingsstukken, goederen en ook mensen de Europese grenzen overschreden als gevolg van de industrieel-economische processen. Spoorlijnen eindigden niet meer aan de grenzen, internationale tentoonstellingen (de eerste in 1851) en het opkomen van vrijhandel zijn daar maar een paar voorbeelden van.

Museum Leadership Conference, deel 1 | Welke morele verantwoordelijkheid hebben musea?

Wat is de rol van leiderschap in een duurzaam museum? Dat is de centrale vraag van de Museum Leadership Conference. Die vond vorige week plaats in Washington DC en werd georganiseerd door Intercom, het internationaal ICOM-comité dat zich over museummanagement buigt. Een 140-tal deelnemers uit 29 landen kwam samen om over deze vraag te discussiëren en van gedachten te wisselen. Ook FARO was erbij. De komende vijf dagen leest u hier meer over de inhoud van dit gebeuren.


Congres ‘Schaalvergroting door samenwerking in de erfgoedsector’

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) organiseert op 26 februari 2016 een congres getiteld ‘Schaalvergroting door samenwerking in de erfgoedsector’. Juist in samenwerking heeft de erfgoedsector al heel wat ervaring opgebouwd. Het is tijd voor een bilan. Wat werkt goed, wat werkt minder?

Zesde Interpret Europe Conference over ‘Heritage interpretation - For the Future of Europe' | Call for papers

Van 21 tot 24 mei 2016 organiseert Herita de zesde Interpret Europe Conferentie. Interpret Europe is een Europese organisatie die zich toelegt op de ontwikkeling en bekendmaking van erfgoedinterpretatie in Europa.
 

Cultuur herwaarderen: ook in Vlaanderen? Debat & reactie minister Sven Gatz op Nederlands rapport

Dit voorjaar presenteerde de WRR (Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) het rapport Cultuur herwaarderen aan de Nederlandse minister van Cultuur Jet Bussemaker. De waarde van cultuur - en de rechtvaardiging van cultuurbeleid - wordt steeds vaker gezocht in sociale en economische effecten. Het rapport pleit voor een herwaardering van het ‘culturele' in het cultuurbeleid. Is dit advies ook relevant voor Vlaanderen?

Rising from the Rubble: Creating POLIN Museum of the History of Polish Jews | Barbara Kirshenblatt-Gimblett

Inaugural lecture by chief curator Prof Barbara Kirshenblatt-Gimblett on the creation of POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw.

POLIN Museum was built on the rubble of the destroyed Warsaw ghetto and prewar Jewish neighborhood of Warsaw. The core exhibition stages the thousand-year history of Polish Jews within a theater of history. The museum was created from scratch, without a historic building and without a collection. The starting point was the story, and the museum’s mission was to bring that story to life.

Zomerkuur 2015 was een succes!

zomerkuur in Mechelen

Het is bijna zover: de herfst breekt aan, en daarmee bereikt onze zomerkuur een einde. Zes erfgoedorganisaties gingen de afgelopen maanden met de toolkit cultuureducatie aan de slag en kregen zo een frisse slok inspiratie.


Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften | Lezing Hélène Jannière

Naar aanleiding van de digitalisering van vier Belgische architectuurtijdschriften nodigen het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheek Gent en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek u van harte uit voor een lezing van prof. Hélène Jannière (Université de Rennes 2). Die avond worden ook voor het eerst de resultaten van de duurzame digitalisering van Belgische architectuurtijdschriften getoond.

Het Groot Onderhoud 2015: de inschrijvingen zijn geopend!

Het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid van de toekomst krijgt nù vorm. En het mooie is: u kan dat mee helpen bepalen. Hoe? Door naar het Groot Onderhoud 2015 te komen, op dinsdag 27 oktober in Het Pand, in hartje Gent!

IALHI-conferentie 2015 over migrantengeschiedenis

De International Association of Labour History Institutions (IALHI) wijdt zijn jaarlijkse bijeenkomst in september in Edingburgh aan het thema ‘Global Connections in Labour History: Collecting and Discovering Migrant Workers’ Heritage’.

IALHI is de wereldwijde koepel van archieven voor sociale geschiedenis en wordt momenteel geleid door Amsab-directeur Geert Van Goethem. De 46e jaarlijkse dag van IALHI vindt dit jaar plaats van 16 tot 19 september in Edinburgh, in de National Library of Scotland.

Oratie Hester Dibbits | Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw

Op vrijdag 16 oktober 2015 zal prof. dr. Hester Dibbits haar oratie 'Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw uitspreken'. Professor Dibbits is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan het Center for Historical Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is namens het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ingesteld voor vier jaar. Naast haar hoogleraarschap is Dibbits verbonden aan de Reinwardt Academie te Amsterdam.

Overbrug de kloof tussen opleiding en werkveld. Inspiratiedag 'Tijd voor vakmensen!'

Hoe overbruggen we de kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt? Het hoger onderwijs kan immers niet alle vaardigheden die nodig zijn in onze sector overdragen. En dus is de drempel naar de werkvloer soms te hoog.

Mensen in kwetsbare situaties: hoe kan je een erfgoedorganisatie socialer maken?

OPGELET! Deze studiedag werd geannuleerd.

Hoe kunnen cultureel-erfgoedorganisaties bijdragen aan de bestrijding van armoede? Hoe kunnen ze mensen in kwetsbare posities een hart onder de riem steken? Tijdens deze studiedag gaan we samen met u op zoek naar het antwoord!  

Ritme in de stad. Immaterieel erfgoed in een dynamische omgeving

De studiedag ‘Het ritme van de stad. Immaterieel erfgoed in een dynamische omgeving' is georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) in samenwerking met Imagine IC, Amsterdam Museum, Museum Rotterdam en met de Alliantie West-Kruiskade. Naast Nederlandse sprekers staat hier voor een keynote presentatie ook Prof. Dr. Gertraud Koch (Universiteit van Hamburg) op het programma.

Adviesforum CRKC: veiligheidszorg

Op dinsdag 22 september 2015 organiseert het CRKC haar jaarlijkse adviesraad, nu onder de nieuwe naam adviesforum. Deze zal plaatsvinden in het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, een herbestemd kapucinessenklooster. U krijgt de gelegenheid om samen met CRKC mee te denken over haar visie en werking. Dit jaar focust het adviesforum op het thema veiligheidszorg, een nieuw luik binnen de werking van CRKC.

U leert toch ook? Ontdek welke rol competenties kunnen spelen in uw (vrijwilligers)beleid

Wat steken vrijwilligers op door bij u mee te draaien? Wat leren medewerkers tijdens hun loopbaan allemaal bij? En welke kennis en kunde geeft u ongemerkt door aan anderen? Moet u het antwoord schuldig blijven? Dan is deze workshop vast iets voor u!

Op een nieuw spoor! Techniek, wetenschap en industrie in het museum anno 2015

Heel wat musea in de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed hebben zichzelf recent in een volledig nieuw kleedje gestoken. Andere musea hebben plannen in die richting.

Om de (goede en minder goede) ervaringen rond vernieuwingstrajecten en nieuwe trends in musea te delen, organiseert ETWIE, in samenwerking met ICOM-Vlaanderen, op vrijdag 9 oktober 2015 de studiedag 'Op een nieuw spoor! Techniek, wetenschap en industrie in het museum anno 2015'. Deze studiedag vindt plaats in het nieuwe museum Trainworld in Schaarbeek (Brussel).

Etnografische collecties in privéhanden: studiedag

Als getuigen van het verleden vergroten etnografische of niet-Europese collecties onze kennis over allerlei culturele tradities. Vaak worden deze collecties in privébezit bewaard, denk bijvoorbeeld aan missiecollecties in kloosters of etnografische verzamelingen bij verzamelaars thuis. Hoe een goed depotbeheer te voeren? Op welke manier kan de collectie getoond en kenbaar gemaakt worden? En wat met toekomstig beheer, waardering en selectie? Tijdens de studiedag 'Etnografische collecties in privéhanden' op 5 oktober krijgt u een antwoord op deze vragen.


Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen

ErOpUit

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvatten om drempels binnen een organisatie weg te werken en aan de slag te gaan.